دو بیتی 56

 

«لب محبوب»

گــویــند کـه کمــتر ز لــب و ســرخــی لــب غنــچه بگــویم

ای بــی خبــران! از لـــب محــــبوب نگــویم، چــــه بگــویم

 

شهدی است که با ترشی خوشمزه ی گس، ریخته بر لب

از ایــن همـــه نعـمت، دو سـه خـط شعر نگویم، چه بگویم

«رادمان»


/ 0 نظر / 8 بازدید