دو بیتی 76

 

«آرزو»

آرزویی که من و شعر مرا باور داشت

داخلِ دفترم انگار، دو بیتی می کاشت

 

دیر وقتی است که از صفحه ی شعرم دور است

کاش اشعارِ مرا مالِ خودش می پنداشت

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 8 بازدید