چفیه

 

آقای رییس، در صدر جایگاه نشسته بود و مراسم را نگاه می کرد.

او چفیه بر گردن داشت.

معاونین و مشاورین آقای رییس هم میهمان مدرسه بودند.

آن ها هم چفیه بر گردن داشتند.

از سمت راست جایگاه،

خانم چادری جوانی،

با دوربین عکاسی اش،

روی آقای رییس زوم کرده بود تا عکسی هنری از او و چفیه اش بگیرد.

از سمت چپ هم

پسر جوانی که شلوار جین پوشیده بود،

از فاصله ی تقریبا بیست متری،

آقای رییس را در کادر دوربین فیلمبرداری اش قرار داده بود

و مانند حرفه ای ها که جای پای ببر بنگال را دنبال می کنند،

پاورچین پاورچین به سمت رییس می رفت.

وقتی به او رسید،

گویی گمشده اش را پیدا کرده باشد، خشکش زد

و دقایقی روی صورت آقای رییس زوم کرد.

 

در حیاط نسبتا بزرگ مدرسه

دانش آموزان،

به فرمان فرمانده با نظمی مثال زدنی دستورات را اجرا می کردند.

مسئول بسیج مدرسه

وقتی گردن مرا خالی دید(!) چفیه ای هم بر گردن من انداخت.

 

بیش از ربع قرن پیش!

چفیه ای داشتم

که پیر زنی آن را از من گرفت.

وقتی در جبهه زخمی شدم،

چفیه ام را روی زخم گذاشتم تا از خون ریزی زیاد جلوگیری کند.

پشت جبهه،

پیر زنی که برای رزمندگان آش نذری پخته بود،

وقتی چفیه ی خونی مرا دید،

آن را از من گرفت،

بوسید

و با خودش برد.

می گفت: پسرم! این چفیه برای من از پیراهن یوسف عزیزتر است!

 

فریاد اللهُ اکبرِ دانش آموزان، بدنم را لرزاند.

چفیه ای که بر گردنم بود،

با این که چند گرم بیش تر وزن نداشت

اما چقدر سنگین بود!

تاب سنگینی اش را نداشتم.

آهسته آن را از گردنم باز کردم،

تا کردم،

و دور از چشم حاضرین بوسیدم و در دستم گرفتم...

 

عکاس،

هم چنان از آقای رییس عکس می انداخت

و فیلم بردار،

هم چنان روی چفیه ای که آقای رییس بر گردن داشت، زوم کرده بود...

 

«نوشته ی رادمان»

 

/ 0 نظر / 2 بازدید