دو بیتی 92

 

«معجزه»

در سینه ی من، غصه و غم، بسیار است

از دوری تـــو، جـــان و تنـــم، بیمــار است

 

گوینـــد تـــو با، خال لبـــت، سِحــــر کنی

من معتقـــدم، معجـــزه ای، در کار است

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 13 بازدید