دو بیتی 51

 

«دلشکسته»

دوش، کنــــار دیـگران، شعـــــر، تـــــرانه می کنی

چَنــــگ به زُلــــف می بری، یــار نشـانه می کنی

 

حال که دل شکسته ای، خاک نشین و خسته ای

سنگ به سینه می زنی، اشک روانه می کنی؟!

«رادمان»

/ 0 نظر / 3 بازدید