دو بیتی 42

 

«آینه»

آن که در عشق، خدای عاشقان است، توئی؟!

آن که در شعر، لبش روی لبـــان است، توئی؟!

 

آینـــه! پیـر نشـان می دهــی ام بی انصــــاف!

آن که با عُمــر، چنین نامهــــربان اسـت، توئی!

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 9 بازدید