دو بیتی 55

 

«تمام خاطره»
دختــرک، کنــارِ پنجــره بــود، در تمـاشــای برف
آسمــان، کتــابِ خاطــره بود، با دانه هــای برف

این طرف، هوایِ پنجره داشت، قلب عاشق من
آن طــرف، تمــامِ خاطــره بـود، از ماجــرای برف
«رادمان»

 

/ 0 نظر / 13 بازدید