دو بیتی 110

 

«باغ رویا»

آرزو دارم تــو را در بــاغِ رویـــــایم ببیـــــنم

باغبانم، دوســـت دارم از لبانت گل بچینم

 

غنچه ی سرخِ لبت، گر سر زند در باغ رویا

بــاغ را پُر می کنم، با بوسه های آتشینم

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 32 بازدید