دو بیتی 94

 

« آتش بازی»

من و چشمان تو یک، قصّه ی دیرین داریم

من و لب های تو یک، بازی شیرین داریم

 

من و آغوش تو ...سر بسته بگویم، ای یار

قصد آتش زدن جامه ی  زیرین داریم

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 9 بازدید