دو بیتی 97

«ماه و دلدار»

قاصدِشب شده حیــــرت زده از این دیدار

بازیِ مــــاه و دو چشمانِ قشنـــگِ دلدار

 

ماه در حلقـــــــه ی چشمانِ تو گیر افتاده

نه! نه!حلقه ی چشمانِ تو گیر است انگار

«رادمان»

/ 0 نظر / 9 بازدید