دو بیتی 60

 

«محبوب»

ای کاش دلم در پی محبــــوب نبود

ای کاش نگاهش به دلم خوب نبود

 

ای کاش نبود کُنــجِ لبــانش، خالی

یا خــالِ لبــش مقامِ مطلـــوب نبود

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 22 بازدید