دو بیتی 104

 

«لبِ معشوق»

گفتند چه حال است، چنین دل داده

یک دسـت دعـا، دسـتِ دگـر بر باده

 

گفتـــم نتـــوان، خُـــرده گرفتــن از او

معشــوق لبــش، بر لــبِ وی افتاده!

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 31 بازدید