عطش

 دنبال خود نگرد که از شدت عطش
ما نیمه شب تمام تو را سر کشیده ایم

«رادمان»

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید