دو بیتی 16

 

«از شور به ماهور»

کاش می شد غمِ چشمــانِ تو را دور کنم

کاش با تو شبِ شعر عاشقـــــی جور کنم

 

کــاش لبخــند ملیـــحی به لَبــت بنشــــانم

کــــاش در تَنـــگِ دلت، شور به ماهور کنم

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 6 بازدید