دو بیتی 89

 

«آمدم»

مدّتی دور شدم تا بروی از یادم

غافل از آن که شدی، زمزمه و فریادم

 

از غم دوری تو، جان به لبم آمده بود

آمدم تا نروم، گر چه دهی بر بادم

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 16 بازدید