دو بیتی 38

 

«بازی زمانه»

بازی زمانـه خنــده دار اسـت! از عاقبـتت خبــر نـــــداری

مانند نبرد شاهِ شطرنج، گه برنده ای و گاه خواری

 

در بازی «این یکی» چه آســان، اســــتاد بزرگ، «آن یکی» بُرد

دیدی که چگونه «آن یکی» شد، مَقــــهورِ توانِ «تاج داری»؟!

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 3 بازدید